<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6437904">خیز ایران برای کسب رتبه تک رقمی دنیا در زیست فناوری /ایجاد ۵۰ هزار شغل در حوزه فناوری زیستی</a></div>