<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://jamehirani.ir/fa/2018110912970">شاید روحانی قبل از ۱۴۰۰ از پاستور برود/ روحانی فرد جایگزین را معرفی نخواهد کرد</a></div>