<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/83093138/">وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه گل رز در بیرجند بازدید کرد</a></div>