<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://parsfootball.com/fa/639225">سرمربی حریف آسیایی استقلال در یک قدمی اخراج ؛ گزینه های احتمالی جایگزینی سرمربی پرتغالی فاش شد</a></div>