<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://tandorostnews.com/fa/news/27848">انتقاد شدید طاهرزاده از رهبری فرد : بهروز بازیکن بی استعدادی است!</a></div>