<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.isna.ir/news/98012711566">جنگنده‌ بمب‌افکن‌های ایرانی در رژه پنجشنبه بی اثر بودن تحریم‌ها را به دنیا ثابت می‌کنند</a></div>