<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://roozno.com/fa/news/294891">از شایعه قهر شهباززاده تا نزدیک‌تر شدن تبریزی به استقلال/ معاوضه‌ای در کار است؟</a></div>